Відділ магнетизму


Завідувач відділом доктор фіз.-мат. наук

Курносов Володимир Самуілович

E-mail: kurnosov@il.kharkov.ua

Тел. : +380(57) 340-08-81


Відділ був утворений в 1994 році шляхом об'єднання декількох дослідницьких груп відділу низькотемпературного магнетизму (завідувач відділом академік НАН України Єременко В.В. (до 1986 року) і член-кореспондент НАН України Харченко М.Ф. (починаючи з 1986 року)) і декількох груп відділу радіо і інфрачервоної спектроскопії (з 1966 по 1991 завідуючиий відділом член-кореспондент НАН України Звягін А.І.). З 1994 по 2019 відділом керував академік НАН України Гнатченко С.Л.


В даний час у відділі працює 15 співробітників, серед яких 2 доктори наук – Гнезділов В.П. Курносов В.С., і 10 кандидатів наук – Бєдарєв В.А., Єременко А.В., Качур І.С., Кобец М.І., Меренков Д.М., Пащенко В.О., Песчанський О.В., Пірятинська В.Г., Савіна Ю.О., Цапенко В.В.Основні напрями досліджень:
 • магнітні, високочастотні і резонансні властивості магнетиків;
 • спонтанні і індуковані магнітним полем спін-орієнтаційні фазові переходи в магнітовпорядкованих діелектриках, металевих магнітних надгратках і наноструктурах;
 • структурні фазові переходи в магнітних діелектриках;
 • неоднорідні магнітні стани, що утворюються в процесі магнітних і структурних фазових переходів;
 • динаміка кристалічної решітки, розсіяння світла на електронних і магнітних збудженнях;
 • оптична, міліметрова і інфрачервона спектроскопія магнітовпорядкованих кристалів;
 • фотоіндуковані явища в магнітних кристалах.
Деякі найбільш важливі результати, отримані співробітниками відділу:
 • виявлення неоднорідних станів поблизу індукованих магнітним полем фазових переходів в антиферомагнетиках і феримагнетиках, дослідження їх статичних і динамічних властивостей;
 • виявлення фотоіндукованих лінійного двозаломлення і поглинання в антиферомагнітних і парамагнітних марганцевих гранатах; виявлення фотоіндукованих фазових переходів в оксидах марганцю;
 • виявлення поверхневих і об'ємних неколінеарних структур, що індукуються магнітним полем в багатошарових наноструктурних плівках і надгратках;
 • виявлення особливостей тонкої структури экситон-магнонного поглинання світла, обумовлених високою щільністю станів поблизу дна спін-хвильової зони, в низьковимірних антиферомагнетиках
 • виявлення ефекту гігантського пом'якшення фононних мод в допірованих манганитах нижче температури переходу метал-ізолятор;
 • виявлення спін-флуктуаційного фазового стану і ефекту демпфування фононних коливань в Fe2+ координаційному полімері;
 • виявлення високочастотних обмінних мод антиферомагнітного резонансу;
 • виявлення і дослідження нестаціонарних хаотичних режимів антиферомагнітного резонансу в низьковимірному антиферомагнетику;
 • виявлення індукованих магнітним полем структурних фазових переходів в низьковимірних магнетиках;
 • виявлення квантового тунелювання магнітного моменту в ізинговських ланцюжках при наднизьких температурах;
 • виявлення однофононного поглинання і розсіяння світла в кристалах, що індукується редукцією зони Бріллюена при магнітному впорядкуванні;
 • виявлення впливу зарядового страйп-впорядкування на формування фононних і магнонних спектрів в низьковимірних никелатах.