ФТІНТ

Навчання в аспірантурі та докторантурі


Аспірантура

Інформація   

Вступникам

Документи

Навчання

 Докторантура

Зворотний зв'язок

 

ДОВІДКА

щодо діяльності аспірантури у

Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б.І. Вєркіна

Національної академії наук України

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України з перших років свого створення (1960 р.) проводить масштабні фундаментальні та прикладні наукові дослідження у галузі експериментальної та теоретичної фізики та математики. Аспірантура при ФТІНТ НАН України за напрямами «фізика» і «математика» існує практично з перших років його заснування. Всього в аспірантурі протягом цього часу навчалося більше 400 осіб, абсолютна більшість з яких захистили кандидатські дисертації. Докторантура в Інституті була започаткована у 1996 році. Всього за роки існування Інституту його співробітниками було захищено більше 800 кандидатських та докторських дисертацій.

До 2017 р. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України здійснював підготовку наукових кадрів через аспірантуру за 10 спеціальностями (01.04.02 – «теоретична фізика»; 01.04.07 – «фізика твердого тіла»; 01.04.09 – «фізика низьких температур»; 01.04.11 – «магнетизм»; 01.04.14 - «теплофізика і молекулярна фізика»; 01.04.22 - «надпровідність»; 01.01.01 - «математичний аналіз»; 01.01.02 - «диференційні рівняння»; 01.01.03 - «математична фізика»; 01.01.04 - «геометрія та топологія») та докторантуру за 7 спеціальностями (01.04.02 – «теоретична фізика»; 01.04.07 – «фізика твердого тіла»; 01.04.09 – «фізика низьких температур»; 01.04.11 – «магнетизм»; 01.04.14 - «теплофізика і молекулярна фізика»; 01.01.03 - «математична фізика»; 01.01.04 - «геометрія та топологія»). Дозволи на відкриття відповідних спеціальностей для підготовки кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі надано Президією НАН України. Документами, які дають право на відкриття аспірантури та докторантури є: Розпорядження Президії НАН України №1647 від 20.07.1993 р.; Розпорядження Президії НАН України №1516 від 22.10.1996 р.; Розпорядження Президії НАН України №746 від 04.07.2000 р.; Розпорядження Президії НАН України №360 від 06.05.2001р.; Розпорядження Президії НАН України №475 від 30.07.2003 р.; Розпорядження Президії НАН України №168 від 05.03.2004 р., Розпорядження Президії НАН України №298 від 23.04.2015 р., Розпорядження Президії НАН України №461 від 07.07.2011 р.

У 2017 році Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України згідно з рішенням Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 09.02.2017 р., затвердженим наказом МОН України від 10.02.2017 р. №28-л отримав ліцензію на провадження діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти: у галузі знань 10 «Природничі науки» зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія» з ліцензованим обсягом освітньої послуги 9 осіб очної форми навчання та у галузі знань 11 «Математика і статистика» зі спеціальності 111 «математика» з ліцензованим обсягом освітньої послуги 3 особи очної форми навчання.

На даний час у ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України працює 3 Спеціалізовані ради із захисту докторських дисертацій, які приймають до захисту роботи за спеціальностями 01.04.02 – теоретична фізика, 01.04.09 – фізика низьких температур, 01.04.11 - магнетизм (Спеціалізована рада Д 64.175.02, Затверджена Наказом МОНМС України від 21.12.2015 р. №1328); 01.04.07 – фізика твердого тіла, 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика, 01.04.22 надпровідність (Спеціалізована рада Д 64.175.03, Затверджена Наказом МОН України від 28.12.2017 р. №1747); 01.01.01 – математичний аналіз, 01.01.03 – математична фізика, 01.01.04 - геометрія та топологія (Спеціалізована рада Д 64.175.01, затверджена наказом МОН України від 10.05.2017 № 693).

Переважна більшість випускників була працевлаштована до ФТІНТ НАН України, ХНУ ім. В.Н. Каразіна та зарубіжних наукових центрів.

Інститут намагається створити атмосферу максимального сприяння наукового розвитку для творчої молоді та поліпшити умови для праці. В Інституті активно працює Рада молодих вчених. Основними задачами є сприяння підвищенню професійної кваліфікації наукової молоді інституту, забезпечення молодих учених інституту актуальною інформацією про конференції, школи та конкурси, сприяння розширенню особистих контактів, наукового співробітництва молодих фахівців не тільки в Інституті, але й за його межами, налагодження контактів із закордонними колегами й партнерами і організація конференцій та шкіл молодих учених. Інститут разом з Радою опікується організацією та проведенням конференції молодих вчених «Фізика низьких температур» (яка останні роки отримала статус міжнародної). Необхідно відзначити, що учбовий процес органічно поєднується з участю аспірантів у проведенні наукових досліджень у сучасних галузях фізики і математики та їх залученням до підготовки наукових доповідей і статей за результатами експериментів та розрахунків

Аспіранти беруть активну участь у конкурсах на здобуття стипендій Президента України та стипендій НАН України для обдарованої молоді, у наукових конкурсах на здобуття грантів для молодих вчених, обласних конкурсах для наукової молоді та здобувають як наукові відзнаки, так і додаткове фінансування для наукових досліджень.

Для ефективної роботи докторантури ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України має потужний та висококваліфікований кадровий потенціал. На 31.12.2019 р. в Інституті працюють: 5 академіків НАН України, 7 член-кореспондентів НАН України, 29 професорів, 69 докторів та 124 кандидата наук.

Для ефективної роботи аспірантури та докторантури Інститут має розвинуту матеріально-технічну базу (в тому числі лабораторне обладнання, виробниче обладнання, одну з кращих в Україні спеціалізовану наукову бібліотеку за профілем Інституту, розгалужену інформаційно-обчислювальну систему, що дає можливість аспірантам та докторантам мати доступ до віддалених джерел інформації та обчислювальних потужностей.

В Інституті налічується декілька тисяч одиниць наукового лабораторного обладнання, створено унікальне устаткування для проведення фізичних досліджень при наднизьких температурах, яке рішенням Уряду України віднесено до категорії Національного надбання України. Функціонує Центр колективного користування приладом СКВІД-магнітометр MPMS-XL5 («Quantum Design», США) для проведення наукових досліджень магнітних властивостей матеріалів з малими величинами магнітного моменту, електронні мікроскопи, завдяки яким проводиться мікроскопічний аналіз матеріалів. Працюють декілька мас-спектрометрів, оптичних спектрометрів в широкому діапазоні частот від інфрачервоного до рентгенівського, устаткування з мікроконтактної спектроскопії матеріалів. Інститут має устаткування для вивчення механічних властивостей матеріалів при низьких температурах. Створені і активно експлуатуються різноманітні кріостати з відповідними пристроями, що дозволяють проводити широкий спектр електричних, магнітних, теплових, акустичних та інших досліджень в широкому інтервалі температур – від наднизьких до кімнатних. Є унікальне обладнання з забезпечення експериментальних фізичних відділів кріогенними рідинами.

В Інституті працює спеціалізована наукова бібліотека з фізики та математики, яка має обсяг фондів навчальної, наукової літератури більше 221 300 примірників, серед яких:

книг – більше 31 тис. одиниць, періодики – більше 180 тис. одиниць. Інститут щорічно оновлює свій бібліотечний фонд, в тому числі за рахунок провідних міжнародних журналів за профілем Інституту.

В Інституті створена комп’ютерна мережа, до якої підключено більше 400 комп’ютерів. Ця мережа має швидкісний вихід до Інтернету, завдяки чому докторанти мають доступ до багатьох інформаційних ресурсів світу – зокрема, до електронних версій міжнародних наукових журналів з фізики та математики, в тому числі, до журналів Американського інституту фізики, до більшості наукових журналів Європейського Союзу.

ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна уклав угоду з Американським фізичним товариством (American Physical Society) на on-line доступ до електронних версій наукових журналів Physical Review B, Physical Review Letters, Reviews of Modern Physics, які АФТ видавало протягом останніх років, також до електронних журнали Physical Review Letters, Physical Review A – E, Reviews of Modern Physics, які видавались АФТ протягом 1893 – 2017 рр. (PROLA - The Physical Review Online Archive). За цей час науковці змогли отримати більше 20000 наукових статей з серверу Американського фізичного товариства.

Інститут має сучасні обчислювальні можливості, які дозволяють виконувати обчислення різноманітних фізичних завдань та моделювання фізичних процесів на сучасному рівні. Інститут підключено до мережі GRID, що дозволяє суттєво підсилити обчислювальну потужність, збільшити швидкість виконуваних операцій, залучити для виконання різноманітних модельних задач численні математичні бібліотеки тощо.

Інститут видає два спеціалізованих наукових журнали обидва з яких індексуються світовими наукометричними базами Scopus (Q3 SJR) та Web of Science (Core Collection). Це журнали:

«Фізика низьких температур» (перекладається Американським інститутом фізики на англійську мову і розповсюджується під назвою «Low Temperature Physics» у світових наукових центрах), має п’ятирічний імпакт-фактор 0,84.

«Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії», який видається англійською мовою та має імпакт-фактор 0.276.

Тож аспіранти та докторанти Інституту мають можливість публікувати свої статті в цих журналах і, тим самим, інформувати міжнародну наукову спільноту про свої досягнення. Журнали включені до категорії «А» Реєстру наукових фахових видань України.

 
Copyright © 1995-2022 B. Verkin ILTPE of NASU. All rights reserved.