Державні премії  України

2018 Кочубей А.Н (ІМ), Фельдман Г.М. (ФТІНТ), Щербина М.В. (ФТІНТ), Ребенко О.Л. (ІМ), Микитюк І.В. (ІППММ), Самойленко В.Г. (ІМ), Прикарпатський А.К. (ДДПУ) за роботу «Якісні методи дослідження моделей математичної фізики»
2015  Марченко О.А. (ІФ), Кордюк О.А. (ІМФ), Надутов В.М. (ІМФ), Татаренко В.А. (ІМФ),  Карбівський В.Л. (ІМФ),  Гречнєв Г.Є. (ФТІНТ), Колесниченко Ю.О. (ФТІНТ),  Найдюк Ю.Г. (ФТІНТ),  Звягін А.А. (ФТІНТ),  Гомонай О.В. (НТУ «КПІ») за цикл наукових праць «Функціональні властивості об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур»
2013 Білоколос Є.Д. (Інститут магнетизму), Брижик Л.С. (ІТФ), Голод П.І.(посмертно), Золотарюк А.В. (ИТФ), Золотарюк О.В.(ІТФ), Иванов Б.О.(Інститут магнетизму), Ківшар Ю.С.(Австралійський  національний університет (м.Канберра, Австралія), Ковалев О.С. (ФТІНТ), Колежук О.К.(КНУ), Ямпольський В.О.(ІРЕ) за цикл наукових праць «Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища»
2011 Стржемечний М.О., Карачевцев В.О., Прохватілов А. І., Долбін О.В., Лубенець С.В. (ФТІНТ), Булавін Л.А. (КНУ), Уваров В.М., Антонов В.М. (ІМФ), Лебовка Н.І. (ІБХ), Шарапов С.Г. (ІТФ) за цикл наукових праць «Квантові ефекти і структурна самоорганізація в нових багатофункціональних наноматеріалах»
2010  Безуглий С.І. ( ФТІНТ ) , Даниленко О.І. ( ФТІНТ ), Шарковський О.М. (ІМ НАНУ) , Чуєшов І.Д. (ХНУ), Коляда С.Ф. ( ІМ НАНУ), Романенко О.Ю. ( ІМ НАНУ ), Майстренко Ю.Л. ( ІМ НАНУ ), Теплінський О.Ю . ( ІМ НАНУ ), Федоренко В.В. ( ІМ НАНУ ), Коробов В.І. (ХНУ) за цикл наукових праць « Теорія динамічних систем: сучасні методи та їх застосування »
2008 Благой Ю.П. (ФТІНТ), Сорокін В. (ФТІНТ), Говорун Д.М. (ІМБГ Нану), Корнелюк О. І. (ІМБГ Нану), Харкянен В.М. (ІФ НАНУ), Волков С.Н. (ІТФ НАНУ), Христофоров Л.М. (ІТФ НАНУ), Малєєв В.Я. (ІРЕ НАНУ), Семенов М. О. (ІРЕ НАНУ), за роботу «Фундаментальні фізичні властивості біополімерів, що визначають їхнє функціонування»
2008 Піщанський В. Г. (ФТІНТ), Птушинський Ю.Г. (ІФ НАНУ), Браун О.М. (ІФ НАНУ), Яковкін І. М. (ІФ НАНУ), Федорус О. Г. (ІФ НАНУ), Осовський В.Д. (ІФ НАНУ), Сологуб С. В. (ІФ НАНУ), Орлик С.М. (ІФХ НАНУ), Соловйов С. О. (ІФХ НАНУ), Панченко О.А. (посмертно) за цикл наукових праць «Адсорбовані шари на поверхні перехідних металів: структура, електронні процеси, тертя, кінетика формування, каталіз»
2006 В.Криве, О.М.Омельянчук, С.І.Шевченко(ФТІНТ) та ін.. ( ІТФ ім. М.М.Боголюбова) за цикл наукових праць „Ефекти спонтанного порушення симетрії і фазові перетворення у фізиці елементарних частинок і фізиці конденсованого стану”
2005 О.В. Погорєлов (ФТІНТ) (посмертно),  Ю.А. Амінов (ФТІНТ) За цикл монографій „Геометрія і топологія скінченовимірних, нескінченовимірних многовидів і підмноговидів”
2004 С.Л. Гнатченко, В.П. Гнезділов, А.В. Єременко, В.І. Фомін, М.Ф. Харченко, І.Є. Чупіс (ФТІНТ), І.Л. Любчанський, Ю.Г. Пашкевич (Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України), Е.Г. Петров (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України) за цикл робіт “Нові оптичні та магнітооптичні явища в антиферомагнетиках”.
2001 Косевич А.М.(ФТІНТ)Товстюк К.Д.( НТЦ "Грім"), Берча Д.М., Сливка В.Ю. (Ужгородський нац. ун-т),  Ф.В. Моцний, A.M. Яремко, С.С. Іщенко(Ін-т фізики напівпровідників), Ковалюк З.Д. (Чернівецький ін-т проблем матеріалознавства), Кошкин В.М.(НТУ"ХПІ"), Стахира Й.М (ЛНУ) За роботу "Нові фізичні ефекти в сильно-анізотропних напівпровідниках і пристроях на їх основі"
2000 Безуглый Е.Б., Волоцкая В.Г., Галайко В.П., Дмитренко И.М., Дмитриев В.М., Золочевский И.В., Сиваков А.Г., Христенко Е.В., Чурилов Г.Е. (ФТИНТ) За цикл работ по исследованию стимулированной переменным электромагнитным полем сверхпроводимости и процессов проскальзывания фазы в тонких пленках полупроводников
1997 Гуржи Р.Н., Копелиович А.И. (ФТИНТ), Ведула Ю.С., Наумовец А.Г. (Ин-т физики), Воскобойников А.Н., Добровольский В.Н., Находкин Н.Г. (КГУ), Корбутяк Д.В., Литовченко В.Г. (Ин-т физ. полупроводников), Лобурец А.Т. (Полтавский техн. ун-т) За исследование процессов переноса заряда и массы и электронных кинетических явлений на поверхностях и в приповерхностных слоях твердых тел
1996 Дюмин Н.Е., Рудавский Э.Я, Чаговец В.К., Григорьев В.Н. (ФТИНТ), Пелетминский С.В. (ХФТИ), Адаменко И.Н. (ХГУ) За цикл работ по исследованию кинетических процессов в квантовых жидкостях и кристаллах
1992 Левин Б.Я., Островский И.В. (ФТИНТ) За исследование на целых и мероморфных функциях
1991 Андерс А.Г., Степанов А.А., Звягин А.И., Переверзев Ю.В. (ФТИНТ), Яблонский Д.А. , Рябченко С.М. (председатель Комитета по н-т прогрессу при кабинете министров Украины), Лозенко А.Ф. (Институт физики НАН Украины), Криворучко В.Н. (ДонФТИ) За обнаружение и исследование новых типов резонансов, структур и магнитоупругих аномалий в низкоразмерных антиферромагнетиках
1990 Науменко В.М., Пишко В.В (ФТИНТ), Локтев В.М., Дзюба И.П. (Институт теорфизики), Рудашевский Е.Г., Прохоров А.С. (Институт общей физики РАН), Иванов М.А., Погорелов Ю.Г. (Институт металлофизики)   За предсказание, обнаружение и исследование нового типа элементарных возбуждений в кристаллах с примесями
1989 Марченко В.А., Хруслов Е.Я., (ФТИНТ), Скрыпник И.В.  (Институт прикладной математики и механики) За решение краевых задач математической физики  в областях с мелкозернистой границей
1987 Хораш Г. И., Амелин Э. А., Сметана И. М., Бойчук В. М .(ФТИНТ), Топор Г. В . (Ветковский ремонтный завод), Ивасишин И. П. ( Министерство автотранспорта), Артеменко А. Н. ( Зам. министра автомобильного транспорта), Кривошапов И. Г.  ,  Коваленко О. М. (Управление грузового автотранспорта) За разработку и создание авторефрижератора с азотной системой охлаждения НАСТ для внутригородских перевозок
1986 Комник Ю. Ф. (ФТИНТ), Палатник Л .С .(ХПИ), Пинес Б.Я. (ХГУ), Борзяк П. Г., Сарбей О .Г., Томчук П.М.,   Катрич Г .А.,  Непийко С .А., Федорович Р. Д.,  Кулюпин  Ю .А.(Институт физики) За изучение размерных эффектов в малых частицах твердого тела
1985 Пастур Л. А., Гредескул С .А. (ФТИНТ), Лифшиц И .М. (ИФП РАН) За введение в теорию неупорядоченных систем
1980 Янсон И .К., Кулик И .О. , Свечкарев И .В. (ФТИНТ), Канер Э .А., Королюк А. П. (ИРЭ), Цымбал Л .Т., Свистунов В. М., Бутенко Т .Ф. (ДонФТИ), Немошкаленко В. В .(ИМФ) За исследование элементарных возбуждений в металлах
1978 Косевич А. М. (ФТИНТ), Кривоглаз М. А., Смирнов А .А .(Институт металлофизики), Слезов В В ( ХФТИ) За цикл работ по неидеальным кристаллам
1977 Манжелий В. Г. , Фуголь И .Я.(ФТИНТ ), Прихотько А .Ф., Шаинский Л. И. (Институт физики), Гайдидей Ю .Б., Локтев В .М. (Институт теорфизики) За исследование элементарных возбуждений  и взаимодействий между ними в криокристаллах
1977 Медведев Е. М .(ФТИНТ), Ромоданов   А .П., Лапоногов О. А .(НИИ нейрохирургии), Гриценко В .И. (ХМИ), Никитин В .А. (Институт усовершенствования врачей), Птуха Т П. (НИИ медтехники), Зубашич В .Ф. (НИИ микроприбор), Наер В .А. (Технологический институт холодильной ипромышленности), Трушкевич Л .И .(НИИ рентгенологии, радиологии и онкологии), Цыганов А. И .(НИИ отоларингологии) За разработку, исследование и внедрение криохирургических методов и аппаратуры в клиническую практику (гинекологию, нейрохирургию, стоматологию, лоронкологию)
1973 Погорелов А .В. (ФТИНТ ) За решение многомерной проблемы Минковского
1973 Веркин Б. И. , Любарский И. М. (ФТИНТ За работы в области специального материаловедения
1971 Еременко В. В., Попов В .А.,   Боровик А .Е., Дудко К. Л. , Фридман В. М.   (ФТИНТ ) , Галкин А. А. , Стефановский Е. П., Ковнер С. Н. (ДонФТИ), Барьяхтар В .Г. (ХФТИ) За открытие, теоретическое и экспериментальное исследование промежуточного состояния в антиферромагнетиках

Премія Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

2010 Гламазда О.Ю. (ФТІНТ) , Карачевцев М.В. ( ФТІНТ ), Лосицький М. Ю. (КНУ) за роботу «Новітні нанобіосистеми на основі ДНК з вуглецевими нанотрубками та барвниками»

Премії Кабінету Міністрів України
 за розроблення і впровадження інноваційних технологій

2017 Античук Л. І. (ІТЕ), Коваль Ю.Н. (ІМФ), Майданов В. А. (ФТІНТ), Меленевський Ю.А. (Кріокосмос), Власов В.В., Кочергін І.Г., Лозбін Д.В., Молодик А.В., Носов Н.И., Смоляр Г.А. (Арсенал) за роботу “Дослідження, розробка та впровадження у виробництво новітніх технологій виготовлення газових та термоелектричних систем охолодження приймачів інфрачервоного випромінювання та імітаторів космосу до низьких та кріогенних температур”

Премії НАН України

Золота медаль імені В.І. Вернадського НАН України

2010  Марченко В.О. (ФТИНТ) за видатні досягнення в галузі функціонального аналізу та математичної фізики

імені М.М. Боголюбова

2002 Пастур Л.А. (ФТІНТ), Кадишевський В.Г.(ІЯД), Пелетмінський С.В. (ННЦ"ХФТІ)" за цикл робіт з дослідження теорії поля і теорії невпорядкованих систем
1998 Погорелов О.В (ФТІНТ), Самойленко А.М. (ІМ) за цикл робіт «Створення та обґрунтування сучасних математичних методів розв'язання задач фізики і математики»
1996 Марченко В.О. (ФТІНТ), Парасюк О.С.(ІТФ) За цикл робіт «Функціонально-алгебраїчні методи в математичній фізиці»

імені Б.І.  Вєркіна

2019  Гнезділов В.П. (ФТІНТ), Пашкевич Ю.Г. (ДонФТІ), Лемменс П./Lemmens Peter/ (Німеччина) за передбачення та експериментальне виявлення особливостей кооперативних явищ у новітніх твердотільних системах – топологічних ізоляторах та екзотичних надпровідниках
2016 Омельянчук О.М., Шевченко С.М.(ФТІНТ), Ільїчев Є.В. (ІФТ) за серію  праць «Теорія та експериментальна реалізація джозефсонівських кубітів для квантових комп’ютерів»
2011

Ковдря Ю.З. (посм.), Сивоконь В.Ю., Соколов С.С. (ФТІНТ )

за цикл робіт «Ефекти упорядкування та колективні явища у низьковимірних системах
2007 Самоваров В.М. (ФТІНТ ), Оболенський М.О. (ХНУ), Пан В.М. (ІМФ НАНУ) за цикл робіт «Електронні стани і транспорті явища у надпровідникових металоксидних купратах»
2006 Янсон І.К., Найдюк Ю.Г. (ФТІНТ ), за першу в світі монографію, яка в повній мірі узагальнила дослідження в області мікроконтактної спектроскопії з часу відкриття методу до теперішнього часу.Мікроконтактна спектроскопія” (видавництво Springer, 2004)
1999 Манжелий В. Г., Александровский А. Н.,   Есельсон В. Б. (ФТИНТ) за цикл работ "Квантовое (туннельное) вращение молекул в твердых телах"

імені О.С.Давидова

2006 Б.О.Іванов (ІМ НАНУ), О.С.Ковальов  (ФТІНТ ),  Д.Д.Шека (Київський національний Університет) за цикл робіт “Вихорова динаміка магнетиків”, за видатні наукові праці в галузі теоретичної і експериментальної фізики

імені М.М. Крилова

2003 Амінов Ю.А. (ФТІНТ), Борисенко А.А. (ХНУ), Шарко В.В. (ІМ) за цикл робіт «Розробка геометричних і топологічних методів дослідження різноманіть і підмноговидів»
1996 Котляров В.П., Хруслов Є.Я. (ФТИНТ) за исследование распада решений нелинейных эволюционных уравнений на асимптотические солитоны
1989 Боровик А.Е. (ФТИНТ), Боголюбов Н.Н.(мл.) (Мат. ин-т им. Стеклова), Ахиезер И.А. (ХФТИ) за цикл работ по нелинейным моделям теоретической и математической физики
1987 Погорелов А.В. (ФТИНТ) за цикл работ по многомерному уравнению Монжа-Ампера
1982 Марченко В.А. (ФТИНТ) за работу по  операторам Штурма-Лиувилля и их приложениям

 імені М.О.Лаврентьєва

2018  Даниленкo О.І. (ФТІНТ), Дрозд Ю.А. (ІМ), Кошманенкo В.Д. (ІМ) "за цикл робіт «Розробка нових
методів у теорії динамічних систем, групових дій і теорії зображень»
2007 Марченко В.О.,  Хруслов Є.Я. (ФТІНТ) за цикл работ "Асимптотические и аналитические методы исследования неклассических задач математической физики

 імені Ю.А. Митропольського

2012 Егорова И.Е. (ФТИНТ), Бойчук О.А.(ИМ), Кошманенко В.Д. (ИМ) за цикл робіт «Аналітичні і спектральні методи теорії динамічних систем і нелінійних диференціальних рівнянь»

 імені М.В.Остроградського

2015  Голінський Л.Б. (ФТИНТ), Зелінський Ю.Б.(ІМ НАНУ), Шевчук І.О.(КНУ ім. Т.Шевченка) за серію робіт «Методи комплексного аналізу в теорії операторів і теорії наближень»
2011 Котляров В.П., Шепельський Д.Г. (ФТИНТ), Самойленко В.Г. (КНУ ім. Т.Шевченка)

за цикл наукових праць «Аналітичні та асимптотичні методи в теорії інтегрованих систем»

2009

Пастур Л.А., Фельдман Г.М. та Щербина М.В.(ФТИНТ) за серію праць «Імовірнісні задачі на групах та в спектральній теорії»
2005  Березанський Ю.М.,  Нижник Л.П. (Інститут математики НАН України), Ф.С. Рофе-Бекетов (ФТІНТ) за цикл робіт  „Спектральна теорія операторів математичної фізики”

імені Є.О. Патона

1983 Ильичев В.Я. (ФТИНТ), Ищенко К.М., Патон Б.Е., Ющенко К.А. (Ин-т электросварки), Ульянин Е.А., Сорокина И.А. (ЦНИИ Чермет)

за цикл работ по использованию новых конструкционных материалов криогенной техники

 імені С.І.Пекаря

2013 Шевченко С.І. (ФТІНТ), Піпа В.Й. (Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАНУ),  Сугаков В.О. (Інститут ядерних досліджень НАНУ) за серію робіт «Теорія кореляційних і когерентних процесів в напівпровідникових гетероструктурах»
2010 Звягін А.А. (ФТІНТ), Антонов В.М. (ІМФ НАНУ), О.Е.Райчев (ІФНП НАНУ) за серію праць «Вплив спін-орбітальної та кулонівської взаємодій на властивості електронних систем»

імені О.В. Погорєлова

2019 Амінов Ю.А.(ФТІНТ), Працьовитий М.В. (ІМ НАНУ) за цикл праць «Геометрія і топологія підмноговидів та фракталів в ріманових та евклідових просторах»
2017 Болотов Д.В.(ФТІНТ), Горькавий В.О. (ФТІНТ), Максименко С.І. (ІМ НАНУ) за серію праць «Геометричні та топологічні властивості підмноговидів та шарувань»
2011 Борисенко О.А. (ХНУ, ФТІНТ), Решетняк Ю.Г. (РАН), Діскант В.І (ЧДТУ) за цикл праць «Геометрія підмноговидів і аналітичні методи в теорії підмноговидів»
2007 Мілка А.Д. (ФТІНТ), Новіков С.П. (ІМ РАН), Трохимчук Ю.Ю. (ІМ НАНУ)

за цикл праць «Сучасні методи геометрії і топології та їх застосування»

імені А.Ф. Прихотько 

2005 Пулковська Г.О.,  Мельник В.І. та Стржемечний М.О.(ФТІНТ) за цикл робіт „Поліморфні та квантові явища в молекулярних кристалах”
2002 Савченко О.В. (ФТІНТ), Остапенко Н.І.(Інститут фізики, Київ), Довгий Я.О. ( Льві́вський націона́льний університе́т і́мені Іва́на Франка́) за дослідження нейтральних і зарядових збуджень в твердотільних системах

імені І. П. Пулюя

2002  Верховцева Э.Т., Гнатченко Е.В. (ФТИНТ) за цикл работ "Резонансные явления и поляризационное тормозное излучение при столкновении электронов с атомами"

імені К. Д. Синельникова

1999 Бойко В. С., Гарбер Р. И-Г.(ННЦ "ХФТИ"), Косевич А. М. (ФТИНТ) за монографию "Reversible Crystals Plasticiti"
1985 Еременко В. В., Харченко Н. Ф. (ФТИНТ), Локтев В. М. (Институт теор. физики) за работы по визуализации 180-градусных   антиферромагнитных доменов

імені Л.В. Шубнікова

2003  Єременко В.В., Сіренко В.А. ,  Філь В.Д. (ФТІНТ) За цикл робіт 
"Магнітопружні явища у шубніковській фазі надпровідників"

 Премія НАН України і Польської Академії Наук

2019  М.О. Стржемечний, О.І. Кривчіков (ФТІНТ), А.Єжовський, Д.Шевчик (ІСДНТ, ПАН) за цикл робіт «Нові механізми теплопровідності непровідних твердих речовин»

Премії НАН України для молодих вчених за кращі наукові роботи

2018 Марченко В.А. (ФТІНТ) за серію робіт «Новий клас генераторів сильно неперервних груп та розклади Шаудера»
2015 Карпель О.М. (ФТІНТ) за цикл робіт «Класифікація канторівських динамічних систем в топологічній динаміці»
2013 Афанасьєв А.В., Федорченко А.В. (ФТІНТ), Шевцова Т.Н. (ДонФТІ) за цикл робіт «Електронна структура, магнітні властивості і надпровідність низькорозмірних систем перехідних металів»
2012  Храбустовський А.В. (ФТІНТ), Манько С.С. (ІППММ) за цикл робіт «Асимптотичні та аналітичні методи дослідження спектральних характеристик диференціальних операторів»
2010  С.М. Шевченко ( ФТІНТ ), О.І. Юзефович ( ФТІНТ ), Лужбін Д.А. ( ІМФ НАНУ ) за цикл робіт «Нові квантові та розмірні ефекти в надпровідних мезоскопічних структурах»
2010 О.О. Берштейн ( ФТІНТ ), Стрілець О.В. ( ІМ НАНУ ) за цикл робіт «Теорія зображень *-алгебр та її застосування»
2006 Кулагін В.М., Мединець К.С., Миронюк М.В. (ФТІНТ) за цикл робіт «Топологічні групи та їх дії у ергодичній теорії і функціональні рівняння»

Премії Президента України для молодих вчених

2007 Авотіна Є.С., Башлаков Д.Л. (ФТІНТ), Оглобля А.В. (КНУ) За цикл робіт «Нові квантові ефекти в електронних властивостях мікроконтактів і нанотрубок»
2004 Горькавий В.О., Болотов В.В. (ФТІНТ), Ільєнко І.В. (ІРЕ) за цикл робіт «Геометричні та топологні властивості подмноговидів та шарувань ріманових і псевдо–ріманових просторів»
2003 Пензєв А.О., Полев А.В., Сирніков Є.В. (ФТІНТ) за цикл робіт «Нові ефекти в двохфазних розчинах квантових кристалів ізотопів гелію при наднизьких температурах»

Міжнародні премії

  Хьюлетт-Паккардівська премія
Европейського Фізичного товариства

1987 Янсон І . К .(ФТІНТ ) За відкриття і розробку мікроконтактної спектроскопії в металах

Філдсівська премія та золота медаль

1990 Дринфельд В .Г.(ФТІНТ ) За цикл робіт з доведення гіпотези Ленглендса для GL (2) над функціональним полем по квантовим групам

Премія фонду Александра фон Гумбольдта

1990 Янсон І.К. (ФТІНТ) За видатні наукові дослідження в галузі фізики

Премія ім. Лізи Мейтнер
Физического центра Университетов Чалмерса и Гетеборга (Швеция)

2009 Янсон І.К. (ФТІНТ)

За піонерські дослідження в галузі фізики твердого тіла, які привели до першого прямому спостереженню нестаціонарного ефекту Джозефсона і відкриття мікроконтактної спектроскопії елементарних збуджень в твердих тілах

Золота медаль та премія Товариства ім. Т. Шевченка в УкраЇні
та Фонду «Україна – США» для молодих математиків

2018 Марченко В.А. (ФТІНТ) за роботу «Спектральна теорія сильно неперервних напівгруп та стійкість розкладів Шаудера»

2013

Карпель О.М. (ФТІНТ)

за роботу «Міри на канторівській множині та їх класифікація

2011

Берштейн О.О. (ФТІНТ)

за роботу «Теорія уявлень і гармонійний аналіз у квантових обмежених симетричних областях»

Державні  премії СРСР

1985 Кириченко Ю. А. (ФТИНТ ) За комплекс работ по исследованию тепловых процессов
1978 Веркин Б. И. , Манжелий В. Г. , Бучакчинский В. А. (ФТИНТ ), Пушкарь Н.С., Шраго М .И. (Институт криобиологии НАН Украины) За работы в области специальной медицины

Ленінські премії

1986 Михеев В . А. (ФТИНТ ), Андреев А .Ф. , Кешишев К. .О , Паршин А.Я. (ИФП РАН) , Каган Ю.М, Максимов Л.А. (ИАЭ РАН) За цикл работ в области исследования туннельного переноса вещества и квантовой кристаллизации
1962 Погорелов А .В. (ФТИНТ ) За решение проблемы бесконечно малых изгибаний общих выпуклых поверхностей
1961 Марченко В. А . (ФТИНТ ) За цикл работ в области исследования обратных задач спектрального анализа дифференциальных операторов

Премії Академій інших  держав

Державна  премія Азербайджанської РСР

1986 Еременко В.В. (ФТИНТ),
СеидовЮ.М. (Ин-т физ. Азерб. ССР)
за оптическую спектроскопию магнетиков

Премія АН СРСР і Польської  Академії Наук

1987 Еременко В.В., Харченко Н.Ф. , Гнатченко С.Л. (ФТИНТ), Шимчак Г., Шимчак Р., Петровски К., Шевчик А. (Ин-т физики ПАН) за магнитооптическое исследование неоднородных состояний в магнетиках

Премія відділення  математики АН СРСР

1988 Дринфельд В.Г. (ФТИНТ) за цикл работ по доказательству гипотезы Ленглендса для GL(2) над функциональным полем по квантовым группам

Homepage ФТІНТ